Domůkeyboard_arrow_right
Podmínkykeyboard_arrow_right
Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)
vydané podnikatelem Václav Svoboda, fyzická osoba se sídlem Tylova 1091, 334 01, Přeštice, IČO: 06297021, zapsaným v živnostenském rejstříku MÚ Přeštice, který provozuje e-shop dostupný na internetové adrese https://burling.cz, k  úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností Gadgets House, s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha 3-Žižkov, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“), na straně jedné, a Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“), na straně druhé, (dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).
1. Pojmy a definice
Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:
E-mail
textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
E-shop
internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;
GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Kupní smlouva
smlouva podle §2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;
Kupující
je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím Stránek Zprostředkovatele
Košík
funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá Zboží;
Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
Objednávka
dokončená transakce Koncovým zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;
Osobní údaje
jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;
Spotřebitel
je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;
Stránky
se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné na adrese https://burling.cz.
Uživatelský účet
účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek kupujícím;
Uživatelské údaje
osobní údaje o kupujícím, který se registroval k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí.
Webové rozhraní
je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;
Zprostředkovatel
podnikatel, který zprostředkovává Uživatelům Stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;
Zboží
jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících
2. Předmět VOP
2.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.
2.2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci Prodávajícímu.
3. Informace spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy
3.1. Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží.
3.2. Odstoupení od smlouvy použije reklamační formulář nebo zašle na svoje náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti Prodávajícího. Je přitom povinen uvést číslo svého bankovního účtu.
3.4. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží.
3.5. Ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání se liší podle zvolené metody platby a dodání Zboží.
4. Kupní smlouva
4.1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Koncovému Zákazníkovi.
4.2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do Košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu.
4.3. Kupní cena je splatná před Dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
4.4. Kupující si může na Stránkách ve svém Webovém rozhraní při tvorbě Objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.
4.5. Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
4.6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; §2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
4.7. Kupující je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.
4.8. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.
4.9. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.
4.10. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo ukončení objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou pouze orientační.
4.11. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku ve webovém rozhraní Stránek Zprostředkovatele.
4.12. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.12.1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-shopu),
4.12.2. kupní ceně a způsobu její úhrady,
4.12.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.12.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
4.13. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se Prodávajícímu.
4.14. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
4.15. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího.
4.16. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy písemně či telefonicky, či doplnění informací od Kupujícího, a to i poté, co byla objednávka Prodávajícím potvrzena.
4.17. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
4.18. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.
5. Uživatelský účet
5.1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost uživatelský účet zřídí.
5.2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v uživatelském účtu u každé objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
5.3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.
5.4. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu a vyjádřených na webovém rozhraní. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.
6. Převzetí zboží
6.1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
6.2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených Webovém rozhraním Stránek.
6.3. Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.
6.4. Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky prodejci prostřednictvím webové stránky reklamacniformular.cz.
6.7. Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.
7. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy
7.1. Zprostředkovatel i Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to i tak, že oznámí Zprostředkovateli, že Zboží nemůže dodat. Zprostředkovatel o tom neprodleně informuje Koncového zákazníka. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od Kupní smlouvy Kupujícímu.
8. Odpovědnost za vady a reklamace
8.1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího.
8.2. Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží.
8.3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.
8.4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.
8.5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.
8.6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
8.7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.
8.8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.
9. Poučení Kupujících-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy
9.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel").
9.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
9.3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy 
9.3.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
9.3.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
9.3.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
9.3.4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
9.3.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
9.4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
9.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici.
9.6. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží.
9.7. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.
9.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
10. Ochrana autorských práv
10.1. Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.
10.2. Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.
11. Ochrana Osobních údajů
11.1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.
11.2. Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím byly upraveny ve Smlouvě společných správců.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Použitím Stránek Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
12.2. Koncový zákazník, který je mladší 16 let, dává užitím Stránek Zprostředkovateli najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.
12.3. Koncový zákazník, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.
12.4. Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.
12.5. Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese Zprostředkovatel, vyjma nákladů Uživatele na vlastní internetové připojení při užití Stránek.
12.6. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
12.7. Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.
12.8. Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR
Zásady zpracování osobních údajů
při prodeji zboží prostřednictvím eshopu Burling.cz provozovaném podnikatelem Václav Svoboda, fyzická osoba se sídlem Tylova 1091, 334 01, Přeštice, IČO: 06297021, zapsaným v živnostenském rejstříku MÚ Přeštice, na webových stránkách https://burling.cz, za účelem zprostředkování prodeje zboží společnosti Gadgets House s.r.o.
1. Úvod
Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly vydány společnými správci.
Správcem 1 je společnost Gadgets House s.r.o., IČ: 242 80 071, nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha 3-Žižkov, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, která poskytuje služby Dropshipping na základě smlouvy o vzájemné spolupráci se Správcem 2.
Správcem 2 je podnikatel Václav Svoboda, fyzická osoba se sídlem Tylova 1091, 334 01, Přeštice, IČO: 06297021, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Přeštice, který provozuje e-shop přístupný na https://burling.cz ke zprostředkování prodeje zboží Správce 1.
Správci se dohodli ve smlouvě o vzájemných právech a povinnostech společných správců, že ústřední kontaktní místo bude u Správce 2, a to zde info@burling.cz. Na tento e-mail se můžete obrátit se svými pochybnostmi, žádostmi či otázkami.
Cílem těchto Zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje oba správci zpracovávají o fyzických osobách při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu, při návštěvách souvisejících internetových stránek, jakož i jiných kontaktech se zákazníky nebo potenciálními zákazníky.
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Osobním údajům věnujeme náležitou pozornost a péči, aby jejich zpracování probíhalo vždy podle zákonných norem.
2. Nejčastější otázky
2.1 Co jsou to osobní údaje?
Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.
Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, fakturační a doručovací adresa nebo login k uživatelskému účtu.
Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje. Mezi citlivé údaje patří například informace o Vašem zdravotním stavu. Takové osobní údaje nezpracováváme.
2.2 Kdo je správce?
Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. V našem případě si kupujte zboží přes e-shop provozovaný Správcem 2. E-shop slouží jako platforma pro uskutečnění prodeje zboží, když prodávajícím je Správce 1, která je také správcem vašich osobních údajů (Správce 1). Tedy oba tyto subjekty jsou správci vašich osobních údajů, přičemž jejich vzájemná práva a povinnosti jsou upravena ve smlouvě společných správců.
2.3 Kdo je zpracovatel?
Zpracovatel je ten, komu jako správce předá Vaše osobní údaje a kdo s nimi v souladu s udělenými pokyny dále nakládá na základě smlouvy nebo zákona. Jedná se například o obchodní partnery, typicky externí marketingové agentury, kteří naším jménem zasílají obchodní a marketingová sdělení.
Abychom si byli jisti, že je s vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s platnou legislativou a je jim poskytováno dostatečné zabezpečení, uzavřeli jsme se zpracovatelem písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů.
2.4 Co vlastně děláme s osobními údaji, které zpracováváme?
Když si koupíte něco na e-shopu, dojde ke zpracování osobních údajů, jakožto legitimní části nakupovacího procesu (vyplnění objednávky). Osobní údaje zpracujeme za účelem plnění smlouvy – aby bylo vůbec možné zboží jednoduše objednat a zaplatit (platební údaje, e-mail) a my jsme vám jej mohli dodat (jméno, příjmení, adresa, mobilní telefon). U registrace k uživatelskému účtu je právním titulem váš dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tím, že se dobrovolně registrujete. Nákup je samozřejmě možný i bez registrace. Stanete-li se naším zákazníkem, pak máme oprávněný zájem zaslat vám naše obchodní sdělení s nabídkou obdobných výrobků a služeb, avšak pouze po dobu 4 let od posledního nákupu nebo do té doby, než se rozhodnete, že žádné newslettery nechcete a odhlásíte se.
Jakmile navštívíte naše webové stránky a brouzdáte jejich obsahem, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě automaticky obdržíme vaši IP adresu, což nám umožnuje, aby naše stránky vůbec fungovaly ve vašem prohlížeči a operačním systému. Používáme cookies, takže rovněž dochází ke zpracování údajů z cookies.
V jednotlivých případech vždy informujeme, za jakým účelem vaše osobní údaje potřebujeme.
2.5 Kdy mi můžete poslat obchodní sdělení (e-mail, sms)?
Obchodní sdělení vám bude zasláno ze strany e-shopu jenom v případě, že jste nakoupili zboží (oprávněný zájem e-shopu propagovat svoje obdobné výrobky a služby). Mimo tento případ, kdy vám e-shop zašle obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu, můžeme také zasílat obchodní sdělení těm, kteří sice ještě nejsou zákazníky, ale předem se zasíláním obchodního sdělení vyslovili souhlas.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nám můžete udělit prostřednictvím jednotlivých kampaní. Obvykle se jedná o nabídku slevy na nákup na našich webových stránkách.
2.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaného marketingu. Co to vlastně je?
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaného marketingu můžete udělit e-shopu aktivním zatržením políčka souhlasím (nebo jiného obdobného tlačítka) se zpracováním osobních údajů za účelem personalizované reklamy pod objednávkou nebo na webových stránkách Správce 2, v jednotlivých marketingových kampaních.
Personalizovaná reklama znamená, že Správce 2 dokáže sledovat vaši historii nákupů zákazníků a/nebo chování na webu Správce 2 a podle toho vám zobrazit nebo zaslat reklamu souvisejících produktů nebo služeb. Reklamu na míru vám můžeme zobrazovat na webu třetí osoby nebo prostřednictvím sociálních sítí.
V jednotlivých případech vždy informujeme, za jakým účelem vaše osobní údaje potřebujeme.
2.7 Jak odvolám souhlas se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli si to můžete rozmyslet a napsat nám, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje za účelem jakékoli nebo i personalizované reklamy. Součástí našich newsletterů je možnost se jednoduchým způsobem odhlásit, dále můžete svůj souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu info@burling.cz.
3. Podrobné zásady
3.1 Kategorie osobních údajů
V tomto článku uvádíme, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a v jakých případech se tak děje. Vždy se snažíme zpracovat jen takové osobní údaje, které jsou k danému účelu nezbytně nutné.
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou jsme pomocí těchto informací schopni identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může z naší strany dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.
A. Základní osobní identifikační a kontaktní údaje
Takové osobní údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, případně vedení uživatelského účtu. Jedná se zejména o:
• jméno a příjmení
• název obchodní firmy
• IČO, DIČ
• adresa trvalého pobytu
• adresa sídla nebo místa podnikání
• fakturační adresa
• platební údaje při platbě kartou
• bankovní spojení
• kontaktní telefonní číslo
• kontaktní e-mail
B. Údaje o zakoupeném zboží
• druh a specifikace zboží
• cena zboží
• zákaznický segment
C. Údaje z komunikace mezi námi a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související prodejem zboží mezi námi a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.
D. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, ale jejich zpracování nám umožňuje zlepšovat služby a sortiment nabízeného zboží, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
Údaje získané marketingovými průzkumy - jsou zpracovány u zákazníků na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.
Údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb - jsou zpracovány u zákazníků na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.
Kontaktní údaje v případě, že se nejedná o našeho zákazníka - jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením – typicky pop-up okno s nabídkou slevy nebo jiné výhody.
Záznamy o chování na námi provozovaných internetových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči - jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek a v případě souhlasu, jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro účely, na které se souhlas vztahuje.
3.2 Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Ty samé kategorie osobních údajů mohou být zpracovány k různým účelům. Např. váš e-mail potřebujeme za účelem vyřízení objednávky a současně jej zpracováváme za účelem rozesílky obchodního sdělení k propagaci našich obdobných výrobků a služeb. Osobní údaje nikdy neshromažďujeme „do šuplíku“, ale vždy k naplnění určitého účelu, a to vše jen po dobu nezbytně nutnou. Přehled účelů a zákonných důvodů zpracování popisujeme v tomto článku.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
A. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
Vyřízení objednávky a zaslání zboží na adresu zákazníka, včetně jeho kontaktování dopravcem (plnění smlouvy).
Plnění zákonných daňových povinností, jako je archivace faktur (plnění zákonných povinností).
Reklamace, vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (Plnění smlouvy).
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány oběma správci v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.V případě zakoupení zboží skrze e-shop jsou oba správci oprávněni zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a námi po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
Faktury vystavené společností Gadgets House jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována u Správce 1 po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
B. Zpracovávání údajů zákazníků e-shopu se souhlasem pro marketingové a obchodní účely
U zákazníka e-shopu s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.
Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely e-shop zpracovává osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a zboží, které e-shop hodlá nabízet, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si e-shop bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání produktů společnosti a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnost po dobu 4 let od data udělení souhlasu nebo posledního nákupu nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.
Pro marketingové a obchodní účely mohou být v případě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je e-shop oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne posledního nákupu, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.
C. Zpracování osobních údajů zákazníků registrovaných v e-shopu
Internetový obchod, který Správce 2 provozuje, umožňuje registraci. Při registraci jsou vyžadovány osobní údaje za účelem vytvoření uživatelského účtu, který slouží k přehledu objednávek, které subjekt údajů v e-shopu uskuteční nebo již uskutečnil, načítání slev na další nákupy, nebo správu fakturačních a dodacích údajů.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro účely registrace v e-shopu je udělení dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů správci, a to formou potvrzení tlačítka Odeslat registraci.
Pro účely registrace a vedení uživatelského účtu v e-shopu mohou být v případě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je e-shop oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne posledního nákupu, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.
D. Odeslání kontaktního formuláře
Webové stránky e-shopu umožňují kontaktovat e-shop prostřednictvím kontaktního formuláře.
Do formuláře je třeba kromě dotazu uvést jméno, telefon nebo e-mail. Stisknutím tlačítka Odeslat formulář subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování a zodpovězení vloženého dotazu.
Doba pro zpracování osobních údajů v případě odeslání kontaktního formuláře, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je doba trvání řešení dotazu, poté jsou osobní údaje z databáze správce vymazány.
E. Další marketingové aktivity na webu e-shopu
Na webu e-shopu se můžete setkat s dalšími marketingovými aktivitami typu: vyplnění dotazníku, kvízu, účast v soutěži atp. Jedná se mimořádné, časově omezené aktivity, u kterých je vždy samostatně uvedeno, jaké osobní údaje Správce 2 shromažďuje a jak je s nimi dále nakládáno.
Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech povinností správce, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, je správce povinen zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas udělený subjektem údajů po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu subjektu údajů.
F. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem 2
V případě, že má subjekt ve svém koncovém zařízení povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na příslušných internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. Zároveň umožňujeme vybraným subjektům, umístění jejich cookies na našich internetových stránkách.
G. Zpracovávání osobních údajů poskytnutých prostřednictví sociálních sítí
Správce 2 má profil na Facebooku, Instagramu a Pinterestu. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytnuty na vlastní nebezpečí. Správce 2 nemůže uhlídat všechny uživatele sociálních sítí nebo dokonce poskytovatele těchto sítí. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.
Pokud uživatelé zveřejní své osobní údaje nebo osobní údaje dětí (na základě souhlasu zákonného zástupce) činí tak udělením dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů, a to okamžikem poskytnutí těchto osobních údajů správcům sociálních sítí.
4. Sdílení osobních údajů s jinými subjekty
Někdy je potřeba, vaše osobní údaje svěřit jiným subjektům, abychom mohli poskytovat stále lepší služby a prodávat zboží, o které máte zájem. Tyto třetí osoby pečlivě vybíráme a máme s nimi uzavřené adekvátní smlouvy. Jsou to většinou nástroje a technologie nezbytné pro naše fungování.
Pokud zákon nestanoví jinak, můžeme jako správce osobních údajů předávat osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že máme k takovému předání souhlas subjektu údajů. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.
Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC, WEDOS, Dropbox, AWS a/nebo podobných cloud řešení. Může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na zařízení subjektu údajů.
5. Kategorie příjemců osobních údajů
Správce 1 a Správce 2při plnění svých závazků a povinností ze smluv zpracovávají osobní údaje a jsou v pozici společných správců. Vzájemná práva povinnosti vzniklé z tohoto vztahu upravuje Smlouva společných správců.
Oba správci při svých činnostech využívají odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají vaše osobní údaje, které jim předáme mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů, které od nás dostávají a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Dále se jedná o doručovatele, kteří pro nás doručují zboží nebo účetní společnosti. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný na vyžádání.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
V rámci plnění zákonných povinností může dojít k předání osobních údajů správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
6. Způsob zpracování osobních údajů
Oba správci zpracovávají osobní údaje ručně i automatizovaně. Vedeme evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů – záznam o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
7. Obchodní sdělení
Za účelem propagace našich výrobků a služeb zasílá Správce 2 newsletter koncovým zákazníkům nebo těm, kteří projevili zájem o zasílání obchodního sdělení. Typicky využíváme formu e-mailu nebo sms. Jakmile novinky dostávat nechcete, prosím dejte nám vědět a my vás z databáze odstraníme.
Obchodní sdělení používá pro kontaktování koncových zákazníků pouze Správce 2.
Obchodní sdělení Správce 2 je vždy řádně označeno tak, aby bylo zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že je jejich odesílatelem Správce 2. Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty zákazníků e-shopu na základě oprávněného zájmu e-shopu propagovat svoje obdobné výrobky a služby, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas odhlášením z odběru newsletteru, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Obchodní sdělení tedy Správce 2 zasílá také na kontakty, které sice ještě nelze považovat za jeho zákazníky, ale udělili se zasíláním obchodního sdělení souhlas.
V zaslaných obchodních sděleních je vždy odkaz na odhlášení a kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
8. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Fyzické osoby mají svá práva ohledně osobních údajů, které nám svěřují. Tato práva a způsoby jejich uplatnění podrobně rozebíráme v níže v jednotlivých bodech článku. Pro uplatnění těchto práv je velmi důležité, abyste nám prokázali svoji totožnost.
Centrálním kontaktním místem je vždy Správce 2 na emailu info@burling.cz.
8.1 Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od nás:
• potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
• v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na e-mailu info@burling.cz.
8.2 Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm budeme zpracovávat. Zákazník, případně Uživatel má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na e-mailu info@burling.cz.
8.3 Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Oba správci mají nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit na e-mailu k tomu určeném info@burling.cz.
8.4 Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na příslušný info@burling.cz.
8.5 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na info@burling.cz.
8.6 Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud nám v souvislosti se smlouvou o prodeji zboží nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.
8.7 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu některého ze správců.
V případě, že byť jen některý ze správců neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné podat e-mailem na info@burling.cz. Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování okamžitě.
8.8 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to e-mailem info@burling.cz.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
8.9 Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
8.10 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec na ochranu osobních údajů nebyl ustanoven. Veškeré otázky stran zpracování osobních údajů můžete s důvěrou směřovat na e-mail info@burling.cz.
10. Odvolání souhlasu s využíváním cookies
Kliknutím na tlačítko níže dojde k odvolání Vašeho souhlasu s využíváním cookies.
Odvolat souhlas
11. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správci prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správci přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití aktuálně bezpečných technologií, zamykatelných skříní.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
12. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy.
Osoby, které poskytnou své osobní údaje společnosti za účelem uzavření smlouvy či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a společnost jejich činnost nijak neřídí.
Správci mohou tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Vše o nákupu
Jak nakupovat?
Jednoduše, na našem e-shopu si vyberete zboží, které si chcete objednat, kliknete na tlačítko „přidat do košíku“ a objednáte, vše v pohodlí Vašeho domova.
Jak naleznu zboží?
• Pokud hledáte určitou věc, použijte vyhledávací políčko v horní části webu, kam jednoduše napíšete název hledaného zboží. Kliknete na vybranou položku a pak už jen přidáte do košíku.
• Pokud hledáte spíše inspiraci a nejdete po ničem určitém, přímo pod vyhledávacím tlačítkem naleznete kategorie a jejich jednotlivé podkategorie, kde si určitě vyberete.
Způsoby platby
Podporujeme platební metody jako jsou:
• Dobírka (Česká Pošta)
• Dobírka (ostatní přepravci)
• Bankovním převodem
• Platební karta
Berte prosím na vědomí, že je objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.
Doprava a doručení
Podporujeme způsoby dopravy jako jsou:
• Česká pošta Balík na poštu
• Česká pošta Balík do ruky
• Doručení na adresu (slovensko)
• GLS ČR/SK
• PPL ČR/SK
• DPD ČR
Pokud je zboží skladem a není-li uvedeno jinak, mělo by Vám být doručeno do 5 pracovních dnů.
O průběhu objednávky Vás budeme informovat emailem, případně můžete průběh vyřizování objednávky sledovat v sekci Sledování objednávky, kde vypníte čislo Vaší objednávky a kontaktní email. Pokud jste přihlášen, stav objednávky můžete také sledovat ve svém účtu. Pokud nejste registrován, můžete se zaregistrovat zde.
Reklamace a vrácení
Kde mohu zboží reklamovat?
• Zboží můžete reklamovat pomocí našeho formuláře, kam uvedete všechny údaje o provedené objednávce.
Kdy mohu reklamovat zboží, či odstoupit od smlouvy?
• Vrácení zboží je možné do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů.
• Dále pak v případě, že zboží vykazuje vadu a nebyla-li utvořena náhrada v podobě nového kusu zboží nebo oprava již zakoupeného zboží. Toto platí, nebyla-li způsobena nesprávným zacházením nebo není-li zboží to, které podléhá rychlé zkáze. Více informací v obchodních podmínkách.
Kdy mi budou vráceny peníze?
• Pokud bude žádost uznána za opodstatněnou a bude splňovat veškeré zákonné nezbytnosti, peníze Vám budou vráceny do 14 dnů na Váš účet.
Potřebuje s něčím pomoci?
Pomůžeme vyřešit Váš problém co nejdříve, kontaktujte nás.
Nenechte si ujít akční nabídky:
Odebírat newsletter